Het karakteristieke gebied Have in Silvolde verdwijnt uit zicht door een zonneveld. (foto: Old Sillevold)
Het karakteristieke gebied Have in Silvolde verdwijnt uit zicht door een zonneveld. (foto: Old Sillevold) (Foto: )

Bezwaren tegen zonnepark in Silvolde

  Nieuwsflits

Silvolde - Oude IJsselstreek heeft de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Het betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Daarvoor komen er vier zonnevelden in de gemeente, waarvan twee in Silvolde. Eén aan De Lichtenberg en één in het gebied Have. Dit laatste stuit op grote bezwaren van Old Sillevold.

door Marcel van Berkum

Het gebied Have met de gelijknamige boerderij en een bos- en landbouwperceel, grenst aan de Munstermanstraat in Silvolde. Het is van grote historische waarde, volgens voorzitter André Tangelder van de heemkundige vereniging. Hij is uitermate verontwaardigd over de geplande plaatsing van zonnepanelen. De grond wordt al eeuwenlang bebouwd en de oorspronkelijke kamp, ontstaan door de verbouw van gewassen, is duidelijk zichtbaar. “Het is karakteristiek voor het Achterhoekse landschap en mag niet worden overwoekerd door zonnepanelen”, vindt Tangelder. “De ondergrond is ongeroerd en van hoge archeologische betekenis. In de grond zijn sporen van vroegere landbouw gevonden." André Tangelder en amateur-archeoloog Gerard Beekema, die in het gebied woont, hebben hun grieven kenbaar gemaakt bij de gemeente en de politieke partijen, maar ontvingen volgens zeggen, weinig inhoudelijke respons.

Tegemoetkoming

Het bedrijf LC Energy gaat het zonneveld 'Havebos' van 17 hectare voor 25 jaar inrichten. Het terrein is eigendom van Stichting de Armenkorf. De eeuwenoude stichting is ooit opgericht door de Heren van Wisch en bezit in de regio veel grond. Bij het beheer wordt bescherming van natuur en landschap nagestreefd. Jonkheer Philippe Vegelin van Claerbergen van kasteel Wisch is bestuurder. Na het zogenaamde uitnodigingskader legde deze stichting samen met LC Energy aan de gemeente een plan voor. Volgens wethouder Janine Kock zijn er elf plannen ingediend, die vervolgens langs een matrix zijn gelegd en door een team van specialisten, onder wie een regio-archeoloog, zijn beoordeeld. Alle voorstellen zijn op diverse criteria bekeken, ook ter plekke, en uiteindelijk zijn vier plannen, waaronder 'Havebos', via een puntensysteem geschikt bevonden. Bij de aanleg van het zonnepark, zoals het graven van de noodzakelijke sleuven, wordt meegekeken door een archeoloog. Door beplanting zou het gebied een grotere biodiversiteit moeten krijgen. Belangenvereniging Silvolds Belang staat wel positief tegenover de aanleg, mede omdat LC-Energy een bedrag ter beschikking stelt aan de gemeente als tegemoetkoming in het gebruik van de grond. De gemeentelijke belangenverenigingen mogen ideeën aandragen over de besteding op het gebied van 'vergroening', volgens voorwaarden, opgesteld door het College van B en W.

Alternatief

André Tangelder is beslist niet tegen duurzame energie, maar hij denkt dat er in Silvolde geschiktere terreinen voor zonnepanelen zijn. Volgens hem moet er langs de Slingerparallel wel grond te vinden zijn, die een alternatief kan zijn. Wethouder Janine Kock wijst er op dat door TenneT is aangegeven dat er rond de hoge hoogspanningsmasten geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. Een ingediend plan langs de Slingerparallel in de buurt van Etten heeft het niet gehaald.

De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op, die wijzen op misbruik van goede landbouwgrond door zonnevelden. Daken en braakliggende terreinen zouden eerder in aanmerking moeten komen. Provincies Friesland, Overijssel en Noord-Brabant hebben zelfs een tijdelijk verbod ingesteld op zonneparken op landbouwgrond. Janine Kock zegt desgevraagd dat ook Oude IJsselstreek niet de voorkeur geeft aan landbouwgrond, maar dat er te weinig andere ondergrond is. Er is nu voor 30 hectare 'zon op land' toegekend. Volgend jaar volgt een tweede fase van gelijke omvang.

Steun

Old Sillevold weet zich onder meer gesteund door voorzitter André Kaminski van de 'Stichting Achterhoek weer Mooi'. Hij onderschrijft de bezwaren en wijst op een studie van buurgemeente Berkelland waarin duidelijk wordt gesteld: 'Zonneparken zijn niet toegestaan op essen (kampen, red.) vanwege de hoge cultuurhistorische waarde.'

De gemeenteraad heeft vorige maand besloten vergunning te verlenen voor zonneveld Havebos. De stukken liggen ter inzage en er kan bezwaar worden aangetekend. In 2021 beginnen de voorbereidingen.

Meer berichten