PvdA-fracties Doetinchem en Oude IJsselstreek inzake Laborijn

Cliënten Laborijn niet nog meer de dupe
Afgelopen donderdag 13 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Oude IJsselstreek bekend gemaakt uit de Gemeenschappelijke Regeling
Uitvoeringsorganisatie Laborijn te willen treden. Dit voornemen en de publiciteit daaromheen, heeft,
merken wij, veel onrust veroorzaakt bij de cliënten van Laborijn. Naast de recent gepresenteerde
resultaten van en reacties op het onderzoek door Bureau Berenschot draagt het voornemen uit te
treden nog eens extra bij aan deze onrust.
Uit de vele reacties van cliënten (en medewerkers) van Laborijn blijkt dat door deze verschillende
gebeurtenissen het vertrouwen in de continuïteit en een goede dienstverlening nog meer afneemt
en gering is.
Voor de cliënten, en uiteraard ook de PvdA-fractie Doetinchem en Oude IJsselstreek, is de vraag:
"hoe nu verder?" opportuun, relevant en belangrijk. De politieke discussies zullen ongetwijfeld in de
gemeenteraden verder worden gevoerd. Ook de verdere duiding van de (crisis)situatie volgt dan.
Op de korte termijn is het echter van groot belang dat de continuïteit van onze zorg en
dienstverlening aan de cliënten van Laborijn gewaarborgd is. Daar ligt een bijzondere
verantwoordelijkheid bij de diverse colleges en het bestuur van Laborijn. De cliënten mogen in geen
geval de dupe worden van de ontstane situatie en onduidelijkheid.
Daarom vragen de PvdA-fracties hun colleges en het bestuur van Laborijn op korte termijn
maatregelen te nemen die de continuïteit van de dienstverlening optimaal garanderen.
Uitgangspunten moeten daarbij zijn:
• Dat cliënten niet (nog meer) de dupe worden van de ontstane situatie;
• Dat procedures vanwege deze crisissituatie niet mogen leiden tot langere wachtlijsten;
• Dat de huidige situatie niet van invloed mag zijn op de be- en afhandeling van lopende en
nieuwe aanvragen en het begeleiden van cliënten naar werk door de medewerkers van
Laborijn;
• Dat uitkeringen snel worden beoordeeld en verstrekt en de controle achteraf plaatsvindt;
• Dat de positie van SW-medewerkers geborgd is en blijft.
Daarnaast dienen alle cliënten van Laborijn zo snel mogelijk schriftelijk en blijvend geïnformeerd te
worden over de ontstane (crisis)situatie, de vervolgstappen en over de gevolgen hiervan voor hen
persoonlijk.
Ook hebben de PvdA-fracties de colleges gevraagd om de gemeenteraad zo spoedig en adequaat
mogelijk te informeren over de maatregelen die zijn en worden genomen om de vereiste continuïteit
van de dienstverlening op de korte termijn te kunnen borgen.

Meer berichten