Op weg naar een armoede-vrije gemeente Oude IJsselstreek in 2025

door Gerard Mientjes, fractieassistent van de SP

Ulft - Op donderdag 5 juli was de gemeenteraad bij een in de Raadszaal van het DRU complex.
Er was een uitgebreide agenda, maar het belangrijkste onderdeel hiervan was de Voorjaarsnota 2019. Dit is de eerste bouwsteen voor de meer jaren begroting 2019-2024.

Bij de bespreking van dit agenda punt, kunnen de raadsfracties onder anderen hun speerpunten naar voren brengen voor de komende periode. Voor de SP-fractie is het belangrijkste speerpunt: "Iedereen doet mee". Want meedoen voor iedereen is nog lang niet het geval.

Er wordt gezegd, onder andere door onze regering, dat de crisis voorbij is en dat iedereen zou er op vooruit gaan. Als we naar de berichtgeving in de media lezen, wordt er gesproken over een stijgende welvaart. Maar als we goed om ons heen kijken en andere bronnen raadplegen, dan zien en lezen we dat de rijken steeds rijker worden en zij die onder de armoedegrens leven, steeds armer.
Nergens ter wereld is de vermogensongelijkheid zo groot als in Nederland.
Hier mogen we als politiek de ogen niet voor sluiten.

In de Oude IJsselstreek is een nieuw college van Lokaal belang en CDA geïnstalleerd met een nieuw coalitieprogramma, genaamd "Met lef samen bouwen aan de toekomst". Deze voorjaarsnota heeft tot doel dit motto met een nieuwe visie en nieuw beleid te presenteren. Bij het voorleggen van de plannen vond de SP fractie dat er toch veel te weinig gedaan wordt voor onze kwetsbare inwoners.
In het inclusienota die onlangs werd gepresenteerd en in de Voorjaarsnota spreekt het college over "sommige" inwoners die een beperking hebben en niet volwaardig in de samenleving kunnen meedoen. OP basis van de gegevens van de SP Oude IJsselstreek gaat het om ongeveer 15% van onze inwoners. Om ongeveer 6000 mensen; net zo veel als er in een dorp als Varsseveld wonen.
Dab spreek je niet meer over "sommigen"; dat is een substantieel deel van onze inwoners.

In de reactie van de SP op de Voorjaarsnota heeft fractievoorzitter Suzan Tuit, vele van deze groepen benoemd om daar mee duidelijk te maken dat het niet over "sommige gaat, maar over een grote groep inwoners. Om het beleid dat de SP ten uitvoer gebracht wil zien, kracht bij te zetten is een motie, ook met lef ingediend onder de titel: " Op weg naar een armoede-vrije gemeente in 2025". Deze motie had tot doel om er in de komende periode voor te zorgen datgeen enkele inwoner wordt uitgesloten, om dat hij of zij beperkingen heeft met betrekking tot hun lichamelijke of geestelijke gezondheid, maar zeker niet om financiële redenen.

Omdat ook een grote groep inwoners onder de armoedegrens leeft, en dikwijls langdurig, waarvan vaak kinderen de dupe zijn, heeft de SP daar speciaal op ingezet met deze motie. De fractie riep het college op om op basis van maatwerk, deze mensen te compenseren. Op de PvdA fractie na, wilde geen enkele partij deze motie steunen. Hiermee laten zij belangrijke kwetsbare groepen in de kou staan. Toch gaat de fractie van de SP door met het inzetten op verbeteren op van het armoede- en meedoenbeleid in de Oude IJsselstreek. Bij de begroting 2019-2014, maar ook daarvoor, zullen wij nieuwe voorstellen doen, om de positie van kwetsbare mensen, waaronder zij die langdurig onder de armoedegrens leven te verbeteren.

Meer berichten